JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Egensotning

Har du tillräcklig kunskap kan du få medgivande att sota själv.

Sota själv i den egna fastigheten

Enligt 3 kap 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor kan fastighetsägare få medgivande att själv utföra sotning på den egna fastigheten. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet, inte brandskyddskontrollen.

Sota i övriga fastigheter

För att få sota själv i flerfamiljshus, radhus, parhus eller kedjehus, eller i fastighet i extremt tättbebyggt område, krävs att du har kompetens som skorstensfejare.

Förutsättningar för medgivande om egensotning

För att få medgivande att sota själv krävs att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Du behöver exempelvis ha nödvändig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar, ha fysisk förmåga att arbeta på tak och ha tillgång till nödvändiga redskap för rengöring.

I varje enskilt fall kommer den sökandes lämplighet för uppgiften att prövas av Räddningstjänsten Sydost, då tar vi hänsyn till förbränningsanordningen komplexitet, risksituationen, den sökandes kunskaper samt de generella förutsättningarna för uppgiften.

Personen som ansöker måste kunna styrka att den har tillräcklig kunskap, till exempel genom ett intyg på genomförd sotningsutbildning. Kurser i egensotning anordnas bland annat av Brandskyddsföreningarna.

Vid ansökan kontrolleras också om eldningsanläggningen har eldnings- eller nyttjandeförbud eller andra brister. Det får inte finnas några anmärkningar på protokollet från senast utförda brandskyddskontroll.

Vad behöver jag tänka på när jag fått medgivandet?

När du fått medgivande om egensotning är det extra viktigt att du följer de sotningsfrister som gäller. Du behöver också föra journal över utförd sotning - dokumentationen kan komma att efterfrågas och kontrolleras i samband med brandskyddskontroll.

Sotningsjournal finns bland annat att ladda ner på Brandskyddsföreningens webbplats Sotningsjournal - Brandskyddsföreningen

Vid ägarbyte av fastigheten

Vid ägarbyte av fastigheten ska detta anmälas till Räddningstjänsten Sydost. Medgivandet om egensotning är personligt och följer inte fastigheten. Tillträdande fastighetsägare ansvarar för att ta kontakt med upphandlad sotningsentreprenör, ansöka om medgivande att nyttja annan entreprenör eller själv ansöka om medgivande om egensotning.

Om du vill sluta med egensotning

Om du inte längre vill sota själv ska du anmäla detta till oss på Räddningstjänsten Sydost.

Du kan också ansöka om medgivande att nyttja en annan sotare än Räddningstjänsten Sydosts avtalsentreprenör.

Ansöka om egensotning

Blanketter för ansökan om egensotning hittar du här