JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Så här behandlar RTSO dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas. Nedan följer en beskrivning av hur Räddningstjänsten Sydost behandlar dina personuppgifter.

Vem behandlar dina personuppgifter?

RTSOs direktion är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt.

Laglig behandling

När vi behandlar dina personuppgifter sker det enligt gällande lagstiftning. Behandlingen kan innebära att vi samlar in, lagrar, eller vidtar någon annan åtgärd med dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter som vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter.

Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta vilka personuppgifter vi hanterar som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan.

Hur får vi dina personuppgifter?

När du kontaktar RTSO samlar vi in personuppgifter om dig. Det kan till exempel handla om att du har ansökt om hantering av brandfarlig vara, tillfällig övernattning, att du har mejlat oss eller kontaktat oss via sociala medier.

RTSO får även personuppgifter från andra än från dig. Sådana uppgifter kan komma från andra myndigheter eller organisationer.

Vilka uppgifter behandlas?

RTSO behandlar personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, så som uppgifter om namn, e-postadress, telefonnummer och postadress och i vissa fall personnummer. Men det kan också röra sig om annan information som du lämnar till oss eller som vi behöver för att till exempel kunna fatta beslut i ett ärende.

Vad använder vi dina uppgifter till?

RTSO behandlar personuppgifter för olika syften, till exempel för att:

  • handlägga ärenden och fatta beslut som rör en enskild person (myndighetsutövning)
  • kunna ta emot och hantera synpunkter
  • fullgöra skyldigheter enligt lag, som till exempel när vi ska lämna ut allmänna handlingar
  • fullgöra åtaganden som bygger på avtal, så som till exempel när du är anställd hos RTSO
  • informera om vår verksamhet i olika kanaler, så som på webbplatser och i sociala medier

När har vi rätt (rättslig grund) att behandla personuppgifter?

RTSO har till exempel rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en skyldighet som räddningstjänsten har enligt lag, om det är nödvändigt för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Vi har också rätt att behandla personuppgifter för att fullgöra avtal som vi ingår med dig. Vidare får vi behandla personuppgifter om du samtycker till det.

Om vi behandlar dina personuppgifter för att du har samtyckt till det, kommer du att få tydlig information om vad du samtycker till och hur du går tillväga om du vill återkalla ditt samtycke.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av RTSO och ibland av dess personuppgiftsbiträden (till exempel leverantörer av de datasystem som räddningstjänsten använder). Dina personuppgifter lämnas till annan tredje part bara om det behöver ske på grund av krav i lag, i kontakter med andra myndigheter på grund av till exempel tillsyn eller beslut eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter.

Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med RTSO, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (det vill säga det företag/organisation som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Filmupptagning

Räddningstjänsten kan bedriva filmupptagning i syfte att begränsa verkningarna av en inträffad olycka. Du kan bli filmad i samband med insats som sker av räddningstjänsten. Filmupptagningen sker genom monterade kameror på våra räddningsfordon, drönare men även från hjälmkameror som räddningstjänstpersonalen bär på sig.

Inspelat material hanteras av anställda på räddningstjänsten. Dina uppgifter lämnas endast till tredje part när detta behöver ske på grund av krav i lag.

Vid en förfrågan om utlämnande av filmmaterial gäller följande:
Räddningstjänsten omfattas av reglerna om offentlighet och sekretess. Vid en förfrågan om utlämnande ska ställning tas till om filmmaterialet utgör en allmän handling enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen samt om sekretess föreligger enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land

I de fall personuppgifter förs över till länder utanför EU/EES sker det bara om berört land har en så kallad adekvat skyddsnivå eller om överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt Dataskyddsförordningen.

Allmän handling

De handlingar som ges in till RTSO blir allmänna handlingar här. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa. Vi gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

RTSO följer arkivlagen. Det finns en dokumenthanteringsplan som anger vad som gäller om gallring. Där framgår om och när handlingar, som kan innehålla personuppgifter, får gallras (slängas).

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Begäran ska göras skriftligen per brev.

Den ska vara undertecknad av dig och du ska ange ditt namn och personnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person. RTSO kommer skicka svaret till aktuell folkbokföringsadress.

Postadress:
Räddningstjänsten Sydost
Box 150
391 21 Kalmar

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar på något sätt är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. I vissa fall kan vi ta bort uppgifter om dig, men vi får inte ta bort personuppgifter som ingår i allmänna handlingar som ska arkiveras.

Du får när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat. Det innebär att vi inte får fortsätta att behandla uppgifter om dig för det ändamål som samtycket omfattar. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som sker.

Säkerhet för dina personuppgifter

RTSO arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Kakor/Cookies

RTSOs webbplatser använder så kallade cookies. Vi använder cookies för att samla in statistik i syfte att vidareutveckla webbplatsen och underlätta för dig som besöker webbplatsen.

Om du vill kontakta oss

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till RTSO på telefon 010-357 30 00. Du kan även mejla info@rtso.se

Fler sidor inom om oss

Om förbundet

Förbundets medlemskommuner och politiska styrning

Kontakta Räddningstjänsten Sydost

Kontaktuppgifter till Räddningstjänsten Sydost

Arbeta hos oss

Är du intresserad av att arbeta hos Räddningstjänsten Sydost?

Våra stationer

Information om våra stationer

Digital anslagstavla

Detta är Räddningstjänsten Sydosts digitala anslagstavla. Här publiceras protokoll från direktionens möte samt övri...

Media och press

Kontaktuppgifter för media

Visselblåsarfunktion

Här kan du anmäla missförhållanden

Faktureringsuppgifter

Faktureringsuppgifter till Räddningstjänsten Sydost

Senast uppdaterad: 5 september 2023
Publicerad: 25 oktober 2022