JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Systematiskt brandskyddsarbete

Lagen om skydd mot olyckor innebär att alla ska ha ett skäligt brandskydd. Äger du en byggnad eller är ansvarig för en verksamhet, är ansvaret för brandskyddet ditt.

För att uppfylla kraven som lagen ställer, ska du upprätta ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Kravet på SBA gäller alla arbetsplatser, företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.

SBA är en levande process som enkelt beskrivs i ovanstående bild.

1. Policy

Utforma en brandskyddspolicy för ditt företag och din arbetsplats.

2. Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning

Det är viktigt att göra klart vem som har ansvaret, eller vem som har vilket ansvarsområde. Ägaren av byggnaden eller fastigheten är inte alltid samma person som den som driver verksamheten. Därför är det viktigt att göra klart vem som ansvarar för vad. Till sin hjälp kan man upprätta en gränsdragningslista.

3. Riskhantering och nödlägesberedskap

Gör en riskinventering. Finns det några risker vid arbetet för de anställda, kunder eller besökande? Finns det andra risker som till exempel brandfarlig vara i eller intill arbetet? Hur hanteras de identifierade riskerna? Går de att förebygga bort?

Om olycka, trots förebyggande åtgärder, skulle inträffa - vad har ni för rutiner för att hantera en eventuell brand och en utrymning av verksamheten?

4. Utbildningsplaner

Här är det lämpligt att skriva ner om det förekommer någon brandskyddsutbildning hos den ansvariga eller personalen. Får personalen en återkommande genomgång om vad som gäller vid en brand? Övas de rutiner som har upprättats med avseende på brand och utrymning av verksamheten?

5. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

Beskriv vad det är för typ av byggnad som verksamheten bedrivs i. Är det flera våningar? Är det en indutribyggnad eller är det ett köpcentrum?

Du bör även enkelt beskriva vad det är för arbete som utförs inom din verksamhet. Bedriver du en förskola, restaurang, mindre butik eller en verkstad?

6. Brandskyddsbeskrivning

Det bör redogöras för vad det finns för tekniskt brandskydd och var det finns, så som brandvarnare, brandsläckare, sprinkler, brandcellsgränser, dörrstängare med mera. Detta kan lätt beskrivas med hjälp av en ritning eller enklare brandskyddsbeskrivning.

Det är viktigt att tänka igenom hur lokalen ser ut. Finns det speciella utrymmen som är svåra att se, vad i lokalen är värt att skydda, hur ska utrymningen gå till, vilka är utrymningsvägarna med mera.

7. Kontrollsystem

Den som enligt gränsdragningslistan har ansvar för det byggnadstekniska brandskyddet ska genomföra egenkontroller enligt brandskyddsbeskrivningen. Kontrollerna bör genomföras fyra gånger per år och bör dokumenteras.

Brandskyddsronden bör utformas och anpassas efter din verksamhet.

8. Regler och rutiner

Vad har din verksamhet för regler och rutiner kring brandskydd? Får levande ljus förekomma, får man röka inomhus, vilka dörrar får ställas upp med kil?

9. Uppföljning

För att det systematiska arbetet ska vara ett levande arbete inom din organisation krävs uppdatering av dokumentation, utbildningsplaner, brandskyddsorganisation, regler och rutiner, riskinventering etcetera.

Tre nivåer av SBA, beroende på verksamhet, byggnad och organisation

Omfattningen av det systematiska brandskyddsarbetet kan delas in i tre nivåer. Nivåerna är anpassade för företag eller motsvarande och inte för privatpersoner.

Vilken nivå man tillhör beror på verksamheten, byggnaden och organisationen, var för sig eller tillsammans. Det finns inga skarpa gränser mellan nivåerna. Din verksamhet kan befinna sig någonstans på skalan.

Fler sidor inom företag och verksamheter

Automatiskt brandlarm

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker information om automatiska brandlarm eller vill skriva avtal gälla...

Brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga varor kan vara tillståndspliktigt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Explosiva varor

All hantering av explosiva varor är tillståndspliktig enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Blanketter - Företag och verksamheter

Här finns blanketter för olika typer av anmälningar och ansökningar

Tillsyn

När vi från Räddningstjänsten kommer ut på tillsynsbesök granskar vi bland annat verksamhetens systematiska brandsk...

Taxor för tillstånd och tillsyn

Här finner ni alla taxor för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och ...

Senast uppdaterad: 5 juli 2023
Publicerad: 25 oktober 2022