JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Farlig verksamhet i Mönsterås kommun

Verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö klassas som farlig verksamhet.

Farlig verksamhet som dessutom hanterar stora mängder farliga ämnen omfattas även av den så kallade Sevesolagstiftningen, som handlar om åtgärder för att förebygga och begränsa konsekvenserna av allvarliga kemikalieolyckor.

Det finns farliga verksamheter i Mönsterås kommun som hanterar produkter där en brand eller ett utsläpp kan påverka människor och miljö i närheten. Verksamheter där det kan finnas risk för allvarliga kemikalieolyckor ska tillsammans med kommunen informera om vilka risker det kan innebära för omgivningen.

I Mönsterås kommun finns det två verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen. Information från respektive verksamhet hittar du nedan.

Denna information är utgiven av Mönsterås kommun i enlighet med gällande lagstiftning lag 1999:381 Lag om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Räddningsverkets föreskrift 2005:2.

Lokalisering

Södra Cell Mönsterås är beläget vid Kalmarsund 8 kilometer nordost om Mönsterås samhälle och 5 km sydost om Emåns utlopp i Kalmarsund. Den närmaste omgivningen består av skogs- och jordbruksmarker samt vattenområden med skärgård, bland annat Vållö-området.

Varför denna information?

Södra Cell Mönsterås omfattas av den så kallade Sevesolagen och är enligt denna lag skyldig att tillsammans med kommunen utforma information till allmänheten om risker för omgivningen vid hantering av kemikalier. Vid Södra Cell Mönsterås har ett säkerhetssystem byggts upp enligt de krav som finns i de lagar, förordningar och föreskrifter, som berör Seveso II-direktivet. Södra Cell Mönsterås omfattas av de högre kraven enligt Sevesolagen och ska därför lämna säkerhetsrapport till Räddningsverket, Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen. Södra Cell Mönsterås har lämnat in en uppdaterad säkerhetsrapport till myndigheten den 31 januari år 2008. Södra Cell Mönsterås verksamhet och de kemikalier som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Kort beskrivning av massaprocessen

Södra Cell Mönsterås är en fabrik för tillverkning av helblekt sulfatmassa. Råvaran består av barrved, lövved och sågverksflis. I vedgården barkas veden och huggs till flis. Barken används till bränsle och en del förädlas till biobränslepellets. Från flisstackarna transporteras flisen till kokeriet där den behandlas med speciell kokvätska under hög temperatur och höga tryck. Vedens ligninämnen och hartser löses ut och går till återvinningen. Fibrerna har frilagts och går vidare till blekning. Blekning syftar till att ta bort de sista resterna av lignin och få fram den rena fibern, som är vit i sig. Till blekning används syrgas, perättiksyra och väteperoxid. Efter blekning torkas och balas pappersmassan. Den färdiga massan transporteras till kunder med båt, tåg och bil.

Vad kan hända?

Vid Södras anläggningar i Mönsterås hanteras ett flertal brandfarliga och giftiga ämnen. Den riskinventering som gjorts visar att det endast är inom anläggningen som riskerna av en händelse kan utgöra en fara för människor. Primärt är det personalen inom respektive anläggning som kommer att beröras. Riskbedömningen tyder på att en olycka inte kommer att medföra så kallade ”dominoeffekter” på verksamheten. Personer utanför området kommer inte att drabbas av allvarliga hälsoeffekter.
Farliga ämnen, som omfattas av Förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, förekommer inom vedgård, hamnen, massablocket, kemblocket, lut- och kraftblocket och gasolstation.

Följande ämnen har vi identifierat:

Råmetanol

Råmetanol framställs ur strippergaserna, som erhålles när kokerikondensat renas för återvinning till blekeriet. I gaserna finns också svavelhaltiga, så kallade luktgaser och terpentinångor. Vid framställningen sammanförs dessa ämnen till råmetanol, som är en gulbrun lättflytande vätska som till ungefär 90% består av metanol. Resten är vatten och svavelföreningar och terpentin. Den är blandbar med vatten och ångorna är något tyngre än luft. Lukten domineras av svavelämnena som är starkt motbjudande, vilket gör att läckor snabbt upptäcks. Metanolbränsle är mycket lättantändligt och det är starkt giftigt med samma egenskaper som metanol. Det är irriterande och uttorkande på huden. Riskerna med metanolen är brand vid läcka. Uppsamling av större läckor sker i invallning utan avlopp. Produkten används som bränsle och transporteras endast i rörledningar.

Risk för personskada uppstår endast inom området.

Perättiksyra

Perättiksyra är en färglös, klar tjockflytande starkt sur vätska som är blandbar med vatten. Ångorna är något tyngre än luft. Lukten i högre koncentrationer är stickande av ättika. Perättiksyra är frätande och ångor kan irritera hud och slemhinnor. Perättiksyra reagerar kraftigt med organiska material och ger hög risk för självantändning. Perättiksyra måste förvaras kyld i tanken. Vid utebliven kylning stiger temperaturen spontant och ger sönderfall, som i värsta fall kan orsaka att perättiksyratanken går sönder. Tekniska säkerhetssystem för temperaturövervakning och extra möjligheter till kylning och utspädning finns.

Risk för personskada uppstår endast inom området.

Råsulfatterpentin

Råsulfatterpentin är en gulaktig tjockflytande vätska som inte är blandbar med vatten. Ångorna är något tyngre än luft. Lukten är angenäm-tallbarr. Råsulfatterpentin är uttorkande på huden och ångor kan i höga koncentrationer irritera hud och slemhinnor. Råsulfatterpentin är lättantändligt och brinner med hög värmeutveckling. Vid stora utsläpp kan det samlas i AA-avloppet, där det kan tas omhand enligt särskild rutin. Läckande tankbilar och brand i tank och invallning är de största riskerna. Transporter sker med specialfordon.

Risk för personskada finns inom området.

Syrgas

Syrgas framställs ur luften i en separat fabrik på området. Därutöver finns reserv i form av flytande syre i tankar vid syrgasfabriken och vid externreningen. Gasen är färglös och smaklös. Den underhåller förbränning mycket kraftigare än luft. Syrgasen kan ge berusningssymptom vid höga doser. Flytande syre som frigörs kan ge förfrysningsskador. Också flytande syre är ett starkt oxidationsmedel.

Riskerna är förknippade med snabbare brandförlopp och förfrysning. Risk för personskador finns endast inom området.

Gasol

Gasol består av kolvätena propan och butan. Det förvaras flytande under tryck i en gasoltank på området. Därifrån fylls småbehållare för användning vid brännare som startgas och till portabla värmare. Riskerna är förknippade med påkörning av gasoltanken. Läckande gasol är tyngre än luften och samlas i lågpunkter. Den är mycket lättantändlig.

Risk för personskada endast inom området.

Väteperoxid 70 %

Väteperoxid är en färglös, klar tjockflytande starkt sur vätska som är blandbar med vatten. Ångorna är något tyngre än luft. Lukten är lätt stickande – smak bitter. Väteperoxid är frätande och ångor kan i höga koncentrationer irritera hud och slemhinnor. Väteperoxid reagerar kraftigt med organiska material. Om produkten förorenas sker ett kraftigt sönderfall som i värsta fall kan orsaka att väteperoxidcisternen går sönder. Tekniska säkerhetssystem finns för uppsamling, utspädning och kylning i extrema situationer.

Risk för personskada finns endast inom området.

Diesel

Bränsle för transportfordon förvaras i två stora tankar på vedgården. Dieselolja har hög flampunkt och är inte så lätt att tända. Riskerna som identifierats avser påkörning av cisternerna med tungt fordon. Brandfara och möjlig miljöskada har identifierats.

Konsekvenserna blir lokala och risk för personskada finns endast inom området.

Den här beredskapen har Södra

Södras industribrandkår och Räddningstjänsten Sydost samarbetar för att hantera de risker som kan uppstå inom Södras anläggningar. Både räddningstjänsten och företaget har insatsplaner för hur räddningsarbetet ska gå till, om det skulle inträffa en olycka. Planerna beskriver bland annat hur räddningsarbetet ska ledas och genomföras. Industribrandkåren samt Räddningstjänsten Sydost övar regelbundet olika scenarion som skulle kunna inträffa vid Södra i Mönsterås och styrkorna finns i beredskap dygnet runt.

Hur varnas du om en större olycka skulle hända vid Södra Cell Mönsterås?
Under årens lopp har arbetet med att ta bort eller minimera riskerna för och vid kemikalieolyckor genomförts. I dag nyttjas vare sig klor eller svaveldioxid i processen, vilket gjort att riskerna minskat på ett högst betydelsefullt sätt. Åtgärder har också vidtagits för att eventuella utsläpp inom anläggning inte ska påverka miljön. I dagsläget bedöms en totalbrand av fabriken eller en olycka som medför större oljeutsläpp i hamnen ge de största konsekvenserna utanför området. Vid en eventuell större brand kan kraftig rökutveckling uppstå, vilket kan beröra områden runt anläggningen. Här påverkas givetvis rökspridningen av de väderbetingelser som råder vid den aktuella tidpunkten. Om en allvarlig olycka, som utgör fara för kringboende, inträffar kan larmsignalen ”Viktigt meddelande till allmänheten” nyttjas.

Katastrofplan vid olycka

I händelse av storolycka eller annan krissituation finns en Katastrofplan. Räddningsledaren, tillika skiftledaren, bedömer behovet av katastrofgrupp.

Informationsansvarig ansvarar för intern och extern information vid händelse av en olycka. Telefon till informationsansvarig 0499-151 18

Vad gör Södra Cell Mönsterås för att undvika oönskade händelser?
Säkerhetsarbetet vid Södra är främst inriktat på att förebygga att olyckor inträffar samt lindra konsekvenserna om de trots allt sker. Riskanalyser genomförs vid all ny- och ombyggnation. Skyddsronder och avvikelserapportering sker kontinuerligt. Anläggningen är också försedd med ett antal tekniska säkerhetssystem för att minska omfattningen av en olycka.

Verksamhetsutövare: Södra Cell AB

Anläggning: Södra Cell Mönsterås

Adress: Box 501, 383 25 Mönsterås

Telefon växeln: 0499-150 00

Huvudansvarig för verksamheten: Carsten Wieger

Kontakt: Miljöansvarig, via telefon eller skicka ett e-postmeddelande till miljöansvarig på Södra Cell 0499-153 96

Fler sidor inom farlig verksamhet

Om något inträffar

Här får du information om hur du ska agera om du befinner dig nära en farlig verksamhet när något inträffar

Lagar och regler kring farlig verksamhet

Här får du information om vilka lagar och regler som gäller för farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

Nybro

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Mörbylånga

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Emmaboda

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Oskarshamn

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Kalmar

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023
Publicerad: 8 december 2022